Aansprakelijkheid en Rechtsbijstand

- Bedrijfsaansprakelijkheid (AVB)

Marco de Boer
Accountmanager
mbr

VIEG Bedrijfsverzekeringen
Robijnstraat 7
1812 RB  ALKMAAR

T: 072-5414243
F: 072-5414141
E: bedrijven@vlieg.nl

Routeplanner

- Beroepsaansprakelijkheid
- Bestuurdersaansprakelijkheid
- Werkgeversaansprakelijkheid bestuurders motorrijtuigen (WEGAM)
- Gebouwenaansprakelijkheid
- Milieuschadeverzekering (MSV)
- Rechtsbijstandverzekering


Bedrijfsaansprakelijkheid (AVB)
De AVB dekt schade die aan personen of zaken is toegebracht, mits dit binnen de verzekerde hoedanigheid van het bedrijf gebeurt, en mits het bedrijf daarvoor aansprakelijk is. Dat kan schade zijn die door een in het bedrijf werkzame persoon aan derden wordt toegebracht, maar ook schade die werknemers elkaar onderling toebrengen (letsel of anderszins) en schade van werknemers opgelopen tijdens het werk.

Het verzekerd bedrag per gebeurtenis is € 1.000.000,-- of hoger. Veelal geldt per verzekering een maximumuitkering van tweemaal het bedrag per verzekeringsjaar.

De AVB biedt ook dekking voor de aansprakelijkheid voor schade door het plotseling vrijkomen van milieugevaarlijke stoffen. Deze milieuschadedekking geldt niet voor schade op de verzekerde locatie zelf (het bedrijfsterrein).
Geleidelijk ontstane milieuschade, zoals het jarenlang lekken van tanks of containers, is niet gedekt. Hiervoor moet een milieuaansprakelijkheidsverzekering worden gesloten.

Schade zonder dat er sprake is van schade aan personen of zaken, is niet gedekt. Uitgesloten is ook schade aan goederen die het bedrijf onder zich heeft (gebruikt, vervoert, bewaart, leent, huurt, bewerkt) en schade door motorrijtuigen of luchtvaartuigen.

De premie wordt berekend over de omzet en/of het WW-jaarloon waarbij aan het einde van het verzekeringsjaar een naverrekening plaatsvindt aan de hand van de door de verzekeringnemer te verstrekken definitieve opgave.
De AVB kent een verplicht eigen risico. Een hoger eigen risico leidt tot premiekorting.

- Naar boven


Beroepsaansprakelijkheid
Deze verzekering biedt dekking tegen het aansprakelijkheidsrisico in het kader van de beroepsuitoefening. Het gaat daarbij dus om fouten die een deskundige maakt, waardoor een ander (de cliënt) schade lijdt. In tegenstelling tot de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) beperkt de beroepsaansprakelijkheidsverzekering de dekking tot aansprakelijkheid voor de zogenaamde zuivere vermogensschade, dat wil zeggen schade zonder dat er sprake is van schade aan personen of zaken.
Voor dit laatste - zeer wezenlijke - risico blijft het noodzakelijk een AVB te sluiten.

Omdat het aansprakelijkheidsrisico niet voor iedere beroepsgroep gelijk is, zijn er verschillende beroepsaansprakelijkheidspolissen ontwikkeld, toegespitst op het specifieke risico van een bepaald beroep. De dekking sluit aan op de algemene voorwaarden die elke georganiseerde beroepsgroep voor haar leden heeft opgesteld. Sommige beroepsgroepen kennen een verzekeringsplicht met een bepaald minimaal verzekerd bedrag.

De beroepsaansprakelijkheidspolis biedt dekking tegen schade uit beroepsfouten, mits deze binnen de verzekerde hoedanigheid worden gemaakt. Zo zal een makelaar die als bouwkundige gaat optreden, nul op het rekest krijgen als uit de bouwkundige advisering schade voortvloeit. Hij handelt daarmee namelijk niet meer binnen de grenzen van het makelaarsberoep.

Voor een aantal vrije beroepsbeoefenaren (met name advocaten, artsen/specialisten, accountants en belastingconsulenten, notarissen, architecten, assurantietussenpersonen en makelaars o.g.) is verzekering verplicht gesteld door hun beroepsorganisatie.

De premie is afhankelijk van de aard van het beroep en de omvang van het bedrijf en de omzet..

- Naar boven


Bestuurdersaansprakelijkheid
Bestuurders van organisaties als Naamloze en Besloten Vennootschappen, maar ook verenigingen en stichtingen,  kunnen in Nederland aansprakelijk worden gesteld. Veelal bij aantoonbare wanprestatie. Maar er zijn ook andere mogelijkheden. In ieder geval kunnen ze aansprakelijk worden gesteld tegenover de Vennootschap, de Curator, een Individuele Crediteur en tegenover de Belastingdienst of de Bedrijfsvereniging.

- Naar boven


Werkgeversaansprakelijkheid bestuurders motorrijtuigen (WEGAM)
Uw werknemers zijn mogelijk dagelijks met de auto onderweg voor uw bedrijf.
Dit brengt risico's met zich mee die grote financiële gevolgen kunnen hebben voor de werkgever en voor de continuïteit van de onderneming. Zo kan een werknemer als bestuurder van een motorrijtuig tijdens uitoefening van werkzaamheden betrokken raken bij een ongeval waarvoor de werkgever uiteindelijk aansprakelijk gesteld wordt.
Ook kan de werkgever aansprakelijk worden gehouden voor schade die een werknemer lijdt die op weg is naar zijn werk. Vanwege de dikwijls hoge bedragen die zijn gemoeid bij letselschade t.g.v. ongelukken met een auto is het financieel risico dat de werkgever loopt aanzienlijk. Compensatie van inkomensverlies, kosten zoals thuiszorg en woningaanpassing kunnen hoog oplopen. Deze polis dekt de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van verzekeringnemer in zijn hoedanigheid van werkgever voor niet door een verzekering gedekte schade die zijn werknemers kunnen lijden tijdens uitoefening van hun werkzaamheden als bestuurder van een motorrijtuig.
Het verzekerd bedrag van de Wegas polis bedraagt € 2.500.000,- per gebeurtenis. De dekking omvat niet alleen de letselschade, maar ook eventuele materiéle schade. Dit laatste is van belang omdat de werkgever ook aansprakelijk kan zijn voor schade aan bijvoorbeeld de eigen auto van de werknemer indien deze auto uitsluitend WA is verzekerd.

- Naar boven


Gebouwenaansprakelijkheid
Eigenaren van gebouwen en opstallen zijn verantwoordelijk voor schade die wordt veroorzaakt door het gebouw of de opstallen die zij bezitten. Onder opstallen wordt verstaan, gebouwen en andere werken welke (in)direct met de grond zijn verenigd, zoals schuren, tuinhuisjes en wegen. Als een opstal niet voldoet aan de eisen die men er in de gegeven omstandigheden aan mag stellen, zoals bijvoorbeeld achterstallig onderhoud, en dat achterstallig onderhoud oorzaak is dat er schade ontstaat aan personen of zaken, dan is de eigenaar aansprakelijk. Wanneer van een huis dakpannen onder normale omstandigheden naar beneden vallen en schade veroorzaken aan personen of aan voertuigen, is de eigenaar van dat gebouw aansprakelijk.

- Naar boven


Milieuschadeverzekering (MSV)
De MSV dekt schade aan bodem en water als gevolg van bepaalde milieurisico's. Het is een rubriekenpolis die diverse dekkingen op bestaande brand-, milieu-, CAR- en aansprakelijkheidspolissen vervangt. Met de MSV wordt de versnipperde dekking voor milieuschade onder één polis geschaard. De MSV dekt de saneringskosten van een verontreiniging van bodem of (grond)water, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg zijn van een ontsnapping van milieubelastende stoffen. Deze ontsnapping moet zijn veroorzaakt door een gedekt gevaar, dat zich heeft verwezenlijkt tijdens de looptijd van de verzekering, op de verzekerde locatie of als gevolg van uitvoering van werkzaamheden op de werk- of bouwlocatie. Naast saneringskosten zijn verzekerd expertisekosten, kosten om (verdere) schade te voorkomen of te beperken, en (preventieve) opruimingskosten.

- Naar boven


Rechtsbijstandverzekering
Deze verzekering dekt juridische hulp in natura bij een gedekte gebeurtenis in zakelijke en/of particuliere hoedanigheid. Wel moet het om een redelijk financieel belang gaan.
Voor zover deskundigen/specialisten moeten worden ingeschakeld (advocaten, experts, accountants) zijn die kosten (externe kosten) ook gedekt, evenals gerechts- en griffiekosten en kostenveroordelingen voor door een tegenpartij gemaakte kosten. Het moet gaan om voorvallen die bij het sluiten van de verzekering redelijkerwijs niet te verwachten waren.

De ondernemer of de onderneming is de verzekerde. Ook in de hoedanigheid als eigenaar van een motorrijtuig en onroerend goed. Voor het MKB is het mogelijk het eigen gezin in de verzekering op te nemen.
Uitgesloten zijn (doorgaans): echtscheiding, fiscale kwesties, geschillen die voortvloeien uit betaalde activiteiten en (bij motorrijtuigrechtsbijstand) het niet hebben van een rijbewijs.
Een rechtsbijstandverzekering voor bedrijven en beroepen wordt op maat gemaakt. De dekking en de premie zijn afhankelijk van factoren als het soort bedrijf dat u uitoefent, de omvang, de omzet en o.a. het aantal medewerkers.

- Naar boven