Brand

- Inventaris- / Goederenverzekering

Marco de Boer
Accountmanager
mbr

VIEG Bedrijfsverzekeringen
Robijnstraat 7
1812 RB  ALKMAAR

T: 072-5414243
F: 072-5414141
E: bedrijven@vlieg.nl

Routeplanner

- Gebouwenverzekering
- Bedrijfsschadeverzekering
- Computer- / Electronicaverzekering
- Reconstructieverzekering
- Extra kostenverzekering
- Machinebreukverzekering
- Construction All Risks / Montageverzekering (CAR)


Inventaris- / Goederenverzekering
Een verzekering die de gehele bedrijfsinventaris op basis van nieuwwaarde verzekert tegen een aantal vooraf afgesproken gevaren. Gebruikelijk is een uitgebreide dekking, onder andere tegen de risico's van brand (inclusief rook- en roetschade), storm, inbraak en diefstal (na braak) en diverse vormen van waterschade. Onder deze verzekering kan in het algemeen ook de handelsvoorraad verzekerd worden tegen dezelfde gevaren (maar dan tegen marktwaarde). Voor bedrijven die op meer locaties zijn gevestigd kan met één verzekering volstaan worden. De premie is afhankelijk van een aantal factoren, waarvan de belangrijkste zijn: de mate van dekking waarvoor gekozen wordt, de brandgevaarlijkheid van de bedrijfsuitoefening, de bouwaard van het pand en de getroffen preventiemaatregelen.

- Naar boven


Gebouwenverzekering
Een bedrijfspand is een belangrijk kapitaal waar u niet zonder kunt. Of er nu sprake is van een horecapand, een fabrieksgebouw of kantoorpand: in uw bedrijfspand werken uw medewerkers bewaart u uw administratie, staat uw inventaris en slaat u uw goederen op en ontvangt u klanten. Een kapitaal wat u, en uw financiers, goed wilt beschermen tegen allerlei risico’s. Een gebouwenverzekering is daar de oplossing voor. Uw gebouwverzekering is nauw verweven met uw inventarisverzekering en eventueel uw bedrijfsschadeverzekering. Het is raadzaam om deze niet gescheiden af te sluiten maar bij voorkeur op één polis onder te brengen. Afhankelijk van uw bedrijfsgrootte en uw bedrijfsactiviteiten neemt de complexiteit toe en daarmee ook de eisen die verzekeringsmaatschappijen stellen aan veiligheid en preventiemaatregelen. In veel gevallen zal de verzekeringsmaatschappij een inspecteur bij u langs laten gaan om het risico te inspecteren. De inspecteur zal u vragen stellen over preventie, beveiliging, activiteiten, opslag, logistiek, brandwerende middelen, aanwezige goederen, inventaris en de waarde van uw gebouw. Op basis van de bevindingen wordt een inspectierapport opgemaakt met daarin een aantal aanbevelingen. Sommige van die aanbevelingen zijn dwingend van aard en zonder dat ze zijn uitgevoerd zal de verzekeringsmaatschappij u niet willen verzekeren. De andere aanbevelingen resulteren, wanneer uitgevoerd, doorgaans in een premiekorting. Het risico voor de verzekeringsmaatschappij vermindert immers. Wij staan u bij met raad en daad en kunnen u in contact brengen met de juiste instanties en bedrijven voor het uitvoeren van de aanbevelingen. Wijzigingen in de ligging, belendingen, bestemmingen, verzekerde waarden of wijzigingen van welke aard dan ook dient u ALTIJD door te geven aan ons. Want indien de wijziging een risicoverzwaring betreft, en u heeft verzuimd de wijziging door te geven, bent u niet of onvoldoende verzekerd.

- Naar boven


Bedrijfsschadeverzekering
Bij een brand verliest u niet alleen uw bedrijfspand en uw bedrijfsmiddelen maar uw bedrijf  komt ook stil te liggen. Het duurt een bepaalde periode om uw bedrijf weer op te bouwen en weer op het oude omzet- en winstniveau te brengen.
Om de gederfde brutowinst te verzekeren kunt u een bedrijfsschadeverzekering afsluiten.
Bij een bedrijfsschadeverzekering zijn in essentie een tweetal zaken belangrijk:

·    Hoe lang duurt het weer voordat u weer op uw oude omzet- en winstniveau zit?
·    Welke brutowinst is er in die totale periode gederfd?

Voor punt 1 is van belang wat de activiteiten van uw onderneming zijn. U zult begrijpen dat het makkelijker is om de productie te hervatten voor een eenmanszaak die een klein kantoor huurt dan voor een olieraffinaderij van een grote oliemaatschappij.
Voor punt 2 is van belang wat uw laatst vastgestelde waarheidsgetrouwe (bij voorkeur vastgesteld door een accountant) jaarcijfers aangeven.
Het verzekerde bedrag op een bedrijfsschadeverzekering zijn uw vaste kosten plus de nettowinst (of minus het nettoverlies!). Een alternatieve berekening voor het verzekerd bedrag is de omzet minus de variabele kosten. Dit is de zogenaamde brutowinstmethode.

- Naar boven


Computer- / Electronicaverzekering
Deze verzekering dekt risico's die samenhangen met het bedrijfsmatig gebruik van computers, De dekking geldt bij materiële beschadiging van de apparatuur, maar ook bij schade door virussen of computerkrakers.

De verzekering verleent dekking vanaf het moment dat de apparatuur (inclusief andere elektronische (rand)apparatuur en programmatuur) in uw bedrijf aanwezig is of bedrijfsklaar staat opgesteld, maar ook tijdens demontage/montage, reiniging, inspectie, reparatie, revisie of verplaatsing.

Schade aan externe informatiedragers (diskettes, tapestreamers en dergelijke) wordt veelal apart meeverzekerd of is standaard verzekerd voor een gemaximeerd bedrag.
Uitgesloten is schade door brand, ontploffing, catastrofeachtige gebeurtenissen (zoals oorlog en dergelijke), slijtage en schade door normaal gebruik.

De ruime basisdekking van de computerverzekering kan worden uitgebreid met aanvullende dekkingen voor bedrijfsschade (financiële schade als gevolg van de materiële schade aan de computers), extra kosten door het tijdelijk overschakelen op vervangende apparatuur, of het repareren van schade aan bestanden (dekking voor reconstructiekosten; tot een bepaald maximum). De schadeafwikkeling geschiedt op basis van reparatiekosten of (bij totaalverlies) op basis van de dagwaarde. De premie wordt berekend over de nieuwwaarde van de apparatuur. Computers worden ook onder de naam elektronicaverzekering verzekerd.

- Naar boven


Reconstructieverzekering
Deze verzekering vergoedt de daadwerkelijk gemaakte kosten voor reconstructie van informatie die voor de voortzetting van het bedrijf noodzakelijk is. Die informatie kan bestaan uit een boekhouding, brieven, contracten, archiefstukken, kaartsystemen, tekeningen, grafische voorstellingen, films en andere informatiedragers maar ook monsters, mallen, modellen etc.

Bij het reconstrueren van informatie worden twee groepen van kosten onderscheiden. Enerzijds zijn dit de kosten die worden gemaakt om de gegevens te verkrijgen (reconstructiekosten): de huur van tijdelijke huisvesting voor personen die zich met de reconstructie bezighouden, het salaris van tijdelijke werkkrachten die zich met de reconstructie bezighouden, de huur van bedrijfsuitrusting alsmede extra porto-, telefoon-, telex- en telefaxkosten. Anderzijds zijn er de kosten van de daadwerkelijke vervanging van de verloren gegane informatie, zijnde materiaal- en aanmaakkosten (reproductiekosten). Deze reproductiekosten vallen niet onder de dekking van een reconstructieverzekering, maar dienen onder de brandverzekering geclaimd te worden.

Deze verzekering is belangrijk voor ieder bedrijf dat in belangrijke mate afhankelijk is van opgeslagen informatie, in welke vorm dan ook. Hierbij valt in het bijzonder te denken aan bedrijven binnen de financiële dienstverlening, technische bedrijven en ontwerp- en architectenbureaus.

- Naar boven


Extra kostenverzekering
De Extra Kostenverzekering vergoedt alle uitgaven die u noodzakelijk moet maken om uw bedrijfsactiviteiten zo snel mogelijk weer voort te kunnen zetten. De vergoeding is gemaximeerd tot een vooraf te bepalen bedrag en gedurende een afgesproken periode.
De schadeoorzaak voor dekking (o.a. brand, waterschade, inbraak, blikseminslag) is gelijk aan de inventarisverzekering.

Kosten die bijvoorbeeld onder deze verzekering vallen:
- Huur gebouwen voor tijdelijke huisvesting,
- Huur extra apparatuur,
- Extra transportkosten,
- Extra lonen, reiskosten personeel,
- Kosten aanpassen / verbouwing tijdelijke vestiging en weer terugbrengen in oude staat na
ontruiming.

Doelgroep is de zakelijke dienstverlening (zoals adviesbureaus, uitzendorganisaties, advocatenkantoren en overige kantoren). Er dient een gedekte schade aan het bedrijfspand of bedrijfsuitrusting te zijn ontstaan. Meestal kan men de bedrijfsactiviteiten doorgaans snel hervatten. Er is veelal geen sprake van langdurig productieverlies of aanzienlijke omzetderving. Wel wordt men geconfronteerd met noodzakelijk te maken extra kosten.

- Naar boven


Machinebreukverzekering
De machinebreukverzekering dekt schade aan de machine-installaties welke zijn gesitueerd op en in de in de polis genoemde gebouwen en terreinen. Alle plotselinge en onvoorziene materiële schade is in principe gedekt. Ook een gebrek in de installatie zelf (zoals vastlopen en schade als gevolg van onoordeelkundige bediening) wordt door deze verzekering vergoed.
De machinebreukverzekering dekt geen schade als gevolg van langzaam inwerkende invloeden, zoals slijtage, roest en afzetting van ketelsteen of oliekorsten en geleidelijke waardevermindering door de toenemende ouderdom.

Ook voor zaken die wel aan de machine zijn bevestigd, maar hier geen vast onderdeel van uitmaken (zoals snaren, riemen, kettingen, matrijzen en smeltzekeringen) en voor onderdelen waarvan het herstellen of vervangen tot het normale onderhoud behoort, bestaat geen dekking.
Verder zijn de gevaren die op andere polissen verzekert dienen te worden (typische brandverzekeringsrisico's zoals brand, ontploffing, blikseminslag, diefstal en dergelijke)niet in deze verzekering opgenomen.

De premie wordt berekend over de in de polis vermelde nieuwwaarde. Hieronder wordt verstaan de aanschafwaarde van een nieuwe machine op het moment van schade, inclusief de kosten van invoer, transport en montage op de plaats van inwerkingneming.

Indien de machine gerepareerd kan worden, worden de reparatiekosten vergoed, tot maximaal de schade op basis van dagwaarde van de machine.
Met de eventuele waarde van de restanten en de opruimingskosten van de totaalverloren machine wordt bij de schadevergoeding rekening gehouden.

- Naar boven


Construction All Risks / Montageverzekering (CAR)
De construction-all-risks-verzekering geeft een zeer uitgebreide dekking voor aanbouwrisico's (huizen, gebouwen, bruggen, wegen, renovatieprojecten en dergelijke).
De polis kent een aantal rubrieken: voor het werk zelf, het hulpmaterieel, reeds bestaande eigendommen van de opdrachtgever, transport en aansprakelijkheid.
Nagenoeg alle risico's, met uitzondering van catastrofeachtige gebeurtenissen als oorlog en atoomkernreacties, zijn gedekt.

De verzekering geeft een totaaldekking, waarbij alle bij de bouw betrokken partijen onder één polis verzekerd zijn (opdrachtgever, aannemers, onderaannemers, architecten, installateurs, leveranciers enzovoort). Per rubriek geldt een verzekerd bedrag, waarbij het bedrag voor het werk zelf wordt vastgesteld op basis van de aanneemsom, doorgaans met nacalculatie.

Uitgesloten zijn de risico's van het opnieuw verrichten van verkeerd uitgevoerde werkzaamheden (eventueel daardoor ontstane verdere schade is wel gedekt), vertragingsschade en boetes (bijvoorbeeld voor te late oplevering).

Deze verzekering kan zowel door de architect, opdrachtgever als aannemer
afgesloten worden. Vaak wordt de verzekering door de aannemer gesloten; voor aannemers en bouwbedrijven bestaan doorlopende CAR-verzekeringen, waarbij alle binnen de contractomschrijving vallende risico's automatisch zijn verzekerd.

De premie is afhankelijk van het te bouwen (of te renoveren) project, de bouwtermijn en de te verzekeren rubrieken. Risicobeoordeling vindt vaak plaats op basis van tekeningen, bestek en eventueel inspectie. Er geldt altijd een eigen risico.

De verzekering eindigt in beginsel bij oplevering. Het is mogelijk om een onderhoudstermijn mee te verzekeren. In dat geval is er ook dekking voor schade die pas na de onderhoudstermijn blijkt (maar tijdens de duur van de verzekering is veroorzaakt) en voor schade die voortvloeit uit werkzaamheden in het kader van de onderhoudsverplichting

- Naar boven