Personeel

- Ziekteverzuimverzekering

Vraag?

Monique Hogenbirk - De Bell

commercieel medewerkster
mhk2

VIEG Bedrijfsverzekeringen
Robijnstraat 7
1812 RB  ALKMAAR

T: 072-5414243
F: 072-5414141
E: bedrijven@vlieg.nl

Routeplanner

- Collectieve WIA / WGA verzekeringen en Eigen Risicodrager
- WIA Verzekering
- WIA Excedentverzekering
- WGA Hiaat-verzekering
- WGA Eigenrisicodragerverzekering
- Collectieve ziektekostenverzekering
- Collectieve ongevallenverzekering
- Collectieve zakenreisverzekering
- Collectieve pensioenverzekering
- Employee Benefits


Ziekteverzuimverzekering
Wanneer één (of meerdere) van uw werknemers ziek wordt kan dat grote gevolgen voor uw organisatie hebben. Zowel in organisatorisch als financieel opzicht.

Afhankelijk óf en welke CAO in uw bedrijfstak van toepassing is zult u het eerste jaar minimaal 70% van het loon aan uw werknemer moeten doorbetalen. Alhoewel het niet verplicht is om dit risico te verzekeren is het vaak wel raadzaam om dit te doen. Overigens kunt u ook uw werkgeverslasten meeverzekeren.

Er zijn twee soorten verzekeringen:
- een verzuimverzekering met een eigen risico in tijd (wachttermijn of wachtdagen)
- een verzuimverzekering met een eigen risico in geld (stop loss)
Beide verzekeringen worden veelal en soms verplicht, aangeboden met een pakket aan Arbo-diensten. Wanneer u een dergelijke verzekering afsluit voldoet u meestal ook aan uw verplichtingen krachtens de Arbo-wet.

- Naar boven


Collectieve WIA / WGA verzekeringen en Eigen Risicodrager

- WIA Verzekering
Door de gevolgen van de WIA (de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) kan de werknemer worden geconfronteerd met een forse teruggang in inkomen (een zogenaamd WIA-hiaat). Als de werknemer minder dan 35 procent arbeidsongeschikt raakt, krijgt hij geen uitkering krachtens de WIA. Samen met de werkgever kan een nieuwe werksituatie gezocht worden. Dit kan betekenen dat hij er in inkomen op achteruitgaat. De WIA-verzekering kan hiervoor een oplossing bieden door bijvoorbeeld gedurende een aantal jaren het verschil op te vangen tussen het oude en nieuwe loon.

- WIA Excedentverzekering
Als een werknemer op grond van de WIA ‘volledig en duurzaam arbeidsongeschikt’ wordt verklaard, krijgt deze een uitkering van maximaal 75 procent van het laatstverdiende loon. Dat bedrag is dan wel gebaseerd op het maximaal vastgestelde dagloon. Verdient de werknemer aanzienlijk meer dan dat bedrag, dan is dat extra inkomen niet verzekerd. Met de WIA-excedentverzekering kan het inkomen boven het maximumdagloon verzekerd worden tegen arbeidsongeschiktheid.

Het maximale jaarloon in het kader van de WIA bedraagt in 2010 47.816 euro. De inkomensbescherming krachtens de WIA is beperkt tot het loon onder deze loongrens. Als er  méér wordt verdiend, kan het meerdere loon verzekerd worden

De premie wordt uitgedrukt in een percentage van het verzekerd bedrag of in een percentage van het verzekerde loon en is onder meer afhankelijk van de leeftijd bij aanvang, de indexering, afgesproken eindleeftijd en het beroep.

- WGA Hiaat-verzekering
Ook bij gedeeltelijk arbeidsongeschikt, kan een werknemer te maken krijgen met een grote inkomensteruggang. Met deze verzekering kan de werknemer verzekerd worden van een aanvulling op de WGA-vervolguitkering.

De Werkhervattingsregeling gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) is onderdeel van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) en regelt de inkomensvoorziening van gedeeltelijk arbeidsgeschikten. De WGA is van toepassing als een werknemer tussen de 35 procent en de tachtig procent arbeidsgeschikt is, of als hij of zij wel volledig, maar niet voor altijd (‘duurzaam’) arbeidsongeschiktheid is.
Afhankelijk van het ‘arbeidsverleden’ wordt minimaal drie en maximaal 38 maanden een loongerelateerde WGA-uitkering ontvangen. De eerste twee maanden bedraagt die 75 procent van het dagloon, daarna valt de uitkering terug naar zeventig procent. Als er wordt gewerkt, ontvang men de eerste twee maanden boven op het nieuwe loon een uitkering van 75 procent van het bedrag dat er minder wordt verdiend in vergelijking met het dagloon.
Er geldt hierbij een maximumdagloon. Het maximumdagloon is per 1 januari 2010 vastgesteld op 186,65 euro bruto per dag.

Welke uitkering na afloop van de loongerelateerde uitkering wordt verkregen, hangt af van hoeveel er op dat moment wordt verdiend. Is dat de helft of meer van wat er op grond van de arbeidsgeschiktheidskeuring nog zou kunnen worden verdiend, dan vult de WGA het loon aan met zeventig procent van het verschil tussen het oude loon (met een maximum) en het loon dat nog kan worden verdiend (ook wel de ‘resterende verdiencapaciteit’ genoemd).
Is er geen sprake van werk, of wordt er minder dan de helft van wat zou kunnen op grond van het keuringsrapport verdient, dan komt er een WGA-vervolguitkering. Die houdt geen rekening met het loon dat eerder is verdiend, maar de uitkering bedraagt een percentage van het minimumloon. Dat betekent in de praktijk dat het inkomen sterk achteruit gaat. Een WGA-hiaatverzekering voorziet in een aanvulling op de WGA-vervolguitkering.

De WIA is een ingewikkelde wet met veel verschillende regelingen, die enorme gevolgen kunnen hebben voor de toekomstige inkomenspositie. Deze verzekeringen kunnen door u als werkgever op collectieve basis worden afgesloten voor uw werknemers. Dit is over het algemeen goedkoper dan wanneer de werknemer dit individueel verzekerd.

- WGA Eigenrisicodragerverzekering
De WGA Eigenrisicodragerverzekering is een verzekering voor werkgevers die eigenrisicodrager zijn voor de WGA. U bent als werkgever standaard verzekerd bij het UWV, maar kunt ervoor kiezen eigenrisicodrager te worden. Dat betekent dat u de WGA-uitkeringen van uw werknemers zelf betaalt. Met een WGA Eigenrisicodragerverzekering krijgt u een vergoeding voor deze uitkeringen. Om eigenrisicodrager te kunnen worden, moet u toestemming vragen aan de Inspecteur van de Belastingdienst.

Via deze verzekering zijn  de volgende kosten gedekt
• de WGA-uitkeringen van uw werknemers;
• de premies van de werknemersverzekeringen;
• de premies voor de Zorgverzekeringswet.

U betaalt als eigenrisicodrager voor de WGA (wanneer dat risico zich voordoet) zelf de WGA-uitkeringen aan (ex)-werknemers gedurende de eerste tien uitkeringsjaren. Ook bent u zelf verantwoordelijk voor de reïntegratie van de werknemer zolang die een dienstverband heeft. Daartegenover staat dat u minder arbeidsongeschiktheidspremie gaat betalen.
De voordelen van een particuliere verzekering kunnen ertoe bijdragen dat het eigen risicodragen een betere optie is dan het uit te besteden aan het UWV. Omdat particuliere verzekeraars werken op basis van een rentedekkingsstelsel zijn ze wettelijk verplicht een financiële buffer op te bouwen om toekomstige uitkeringen te kunnen betalen. Het UWV werkt met een omslagstelsel en heeft geen reserves en daarom vallen daar de premies veel hoger uit. Het eigenrisicodragen geeft in dat opzicht budgettaire zekerheid (de premie is stabieler) en financieel voordeel (de premie is meestal lager). Eigenrisicodrager worden kan daarom financieel interessant zijn. Bovendien zijn de premies fiscaal aftrekbaar.

- Naar boven


Collectieve ziektekostenverzekering
Als werkgever kun je je werknemers een collectieve zorgverzekering aanbieden. Dit heeft voor beide partijen voordelen. Zo krijgt een werknemer tot 10% korting op de premie, en als werkgever ben je met een collectieve zorgverzekering voorzien van een compleet en op maat gemaakt pakket om je werknemers te voorzien van zorg.

- Naar boven


Collectieve ongevallenverzekering
Een ongeval zit in een klein hoekje. Het lijkt een cliché maar een ongeval veroorzaakt veel leed en vaak ook financiële problemen. Blijvende invaliditeit brengt extra kosten met zich mee, bijvoorbeeld door woningaanpassingen. Bij overlijden krijgen nabestaanden vaak slechts het minimumloon uitgekeerd. De sociale verzekeringen bieden meestal niet voldoende soelaas. Een Ongevallenverzekering kan hiervoor uitkomst bieden.
Ongevallenverzekeringen hebben tot doel een uitkering te verstrekken bij overlijden of blijvende invaliditeit door een ongeval. De uitkering uit deze verzekering kan vrij worden besteed. Met een Collectieve Ongevallenverzekering hebt u een goede secundaire arbeidsvoorwaarde voor uw werknemers in handen.

- Naar boven


Collectieve zakenreisverzekering
Indien uw werknemers vaak op zakenreis naar het buitenland gaan, is een collectieve zakenreisverzekering een prima mogelijkheid. Een dergelijke verzekering dekt allerlei onverwachte kosten tijdens de zakenreis waarvoor anders het bedrijf mogelijk zou moeten opdraaien. Hiernaast worden zaken snel voor u geregeld door de verzekeringsmaatschappij waar u anders zelf veel tijd aan kwijt zou zijn. De collectieve zakenreisverzekering biedt dekking voor het buitenland. Indien u in Nederland dezelfde dekking wilt kan dit extra meeverzekerd worden. Deze uitbreiding kan wenselijk zijn als u werknemers vaak op bezoek gaan bij cliënten of leveranciers. Ook als werknemers regelmatig een beurs of congres bezoeken met of zonder overnachting, kan een zakenreisverzekering voor het binnenland wenselijk zijn.

- Naar boven