Transport

- Vervoerdersaansprakelijkheid

Marco de Boer
Accountmanager
mbr

VIEG Bedrijfsverzekeringen
Robijnstraat 7
1812 RB  ALKMAAR

T: 072-5414243
F: 072-5414141
E: bedrijven@vlieg.nl

Routeplanner

- Geld- en Fraudeverzekering
- Goederentransportverzekering
- Eenmalige gebeurtenis
- Eigen Vervoerverzekering
- Land- en Werkmateriaalverzekering


Vervoerdersaansprakelijkheid
Deze verzekering dekt de aansprakelijkheid voor schade aan of verlies van de vervoerde zaken. Of u als vervoerder daadwerkelijk aansprakelijk bent, is afhankelijk van nationale wetgeving en van internationaal verdragen. Hierin komt naar voren in welke gevallen de vervoerder aansprakelijk is en voor welke schadeoorzaken niet. Hiernaast zijn volgens deze regels vaak limieten gesteld aan de aansprakelijkheid. Schade aan of verlies van de vervoerde zaken veroorzaakt door opzet of grove schuld van de vervoerder is van de verzekering uitgesloten. Indien hiervan sprake is, is de aansprakelijkheid van de vervoerder niet beperkt.

De premie is afhankelijk van het soort vervoer (over de weg, over zee of over binnenwater, per spoor of via de lucht) en het hiermee samenhangende rechtsregime. Bij het vervoer over de weg hanteert men een vast bedrag per ton laadvermogen, terwijl bij andere vervoersoorten de premie wordt berekend over de vrachtpenningen.

Bij de aansprakelijkheid van de vervoerder spelen de vrachtbrief en het cognossement een belangrijke rol. De wijze waarop met deze documenten wordt omgegaan door de afzender, de vervoerder en de ontvanger van de vervoerde zaken is van grote invloed op de schaderegeling. In de vervoerdersaansprakelijkheidspolis wordt veelal clausule G23 opgenomen. In deze clausule is een minimum eigen risico en een maximale uitkering vastgelegd indien de gehele lading wordt gestolen, terwijl de vervoerder onzorgvuldig is geweest of zijn vervoermiddel onvoldoende beveiligd was.

- Naar boven


Geld- en Fraudeverzekering
Deze verzekering dekt het verlies van geld en geldswaardige papieren als gevolg van nauwkeurig omschreven risico's.
Daartoe behoren: brand, gewelddadige beroving en afpersing tijdens vervoer of tijdens verblijf in het in de polis omschreven gebouw, diefstal na braak aan het gebouw of vanuit de woning van verzekeringnemer, bedrijfsleider of filiaalhouder (vaak onder de aanvullende voorwaarde dat de geldswaarden waren opgeborgen in een goed afgesloten kast).
Ook onder de verzekering valt diefstal na braak aan de nachtkluis van een bank, het accepteren van vals geld en fraude door personeelsleden, die gemachtigd zijn geldhandelingen te verrichten.

De premie is afhankelijk van het verzekerd bedrag en het soort risico. Vooral voor horecabedrijven en andere bedrijven die ook buiten de normale winkeltijden open zijn (avondwinkels, videotheken) geldt een toeslag. In het algemeen worden preventie-eisen gesteld, die strenger zijn naarmate het risico hoger is. Daaronder vallen bijvoorbeeld aparte (braakwerende) kluizen waar de geldswaarden periodiek per dag moeten worden opgeborgen

- Naar boven


Goederentransportverzekering
De Goederentransportverzekering vergoedt schade door verlies of beschadiging van uw (handels)goederen tijdens het vervoer door een vervoerder. Een aantal partijen hebben hier belang bij. Zowel de verlader (afzender) als de ontvanger (afnemer).
De ontvanger loopt extra risico als hij de leverancier al heeft betaald.
De vraag wie (de verlader of ontvanger) de kosten draagt van schade aan zaken tijdens het transport, of de verzekering daarvan, moet zijn geregeld in de leveringscondities die zijn overeengekomen tussen de partijen. De afgesproken leveringsconditie is normaal gesproken vermeld in de koop/verkoopovereenkomst. Afhankelijk van het antwoord op de vraag wie verantwoordelijk is voor schade aan zaken tijdens het transport, c.q. de verzekering ervan, kan de desbetreffende partij overwegen een goederentransportverzekering te sluiten.

- Naar boven


Bedrijfsschadeverzekering
Bij een brand verliest u niet alleen uw bedrijfspand en uw bedrijfsmiddelen maar uw bedrijf  komt ook stil te liggen. Het duurt een bepaalde periode om uw bedrijf weer op te bouwen en weer op het oude omzet- en winstniveau te brengen.
Om de gederfde brutowinst te verzekeren kunt u een bedrijfsschadeverzekering afsluiten.
Bij een bedrijfsschadeverzekering zijn in essentie een tweetal zaken belangrijk:

·    Hoe lang duurt het weer voordat u weer op uw oude omzet- en winstniveau zit?
·    Welke brutowinst is er in die totale periode gederfd?

Voor punt 1 is van belang wat de activiteiten van uw onderneming zijn. U zult begrijpen dat het makkelijker is om de productie te hervatten voor een eenmanszaak die een klein kantoor huurt dan voor een olieraffinaderij van een grote oliemaatschappij.
Voor punt 2 is van belang wat uw laatst vastgestelde waarheidsgetrouwe (bij voorkeur vastgesteld door een accountant) jaarcijfers aangeven.
Het verzekerde bedrag op een bedrijfsschadeverzekering zijn uw vaste kosten plus de nettowinst (of minus het nettoverlies!). Een alternatieve berekening voor het verzekerd bedrag is de omzet minus de variabele kosten. Dit is de zogenaamde brutowinstmethode.

- Naar boven


Eenmalige gebeurtenis
Wanneer het goederentransport voor degene die de transportverzekering sluit een eenmalige gebeurtenis is, kan de verzekering uitsluitend voor het desbetreffende transport en voor de periode dat dit aan risico onderhevig is worden gesloten. We spreken dan van een incidentele transportverzekering, waarvoor een specifiek op dit transport afgestemde premie eenmalig in rekening wordt gebracht. Inhoudelijk verschilt de dekking van een incidentele polis niet van die van de zogenaamde doorlopende transportverzekering, die wordt gesloten door bedrijven die regelmatig goederenzendingen versturen of ontvangen.

- Naar boven


Eigen Vervoerverzekering
Tijdens het afleveren van eigen goederen met een van uw eigen vracht- en/of bestelwagens, blijkt een gedeelte van de lading beschadigd. Of u haalt eigen goederen op met uw vracht- en/of bestelauto en tijdens het transport, laden of lossen gaat een gedeelte van de spullen verloren.

De eigen vervoerverzekering is bestemd voor bedrijven die regelmatig eigen zaken (zoals gereedschappen en/of handelsgoederen) vervoeren. De verzekering biedt dekking voor schade aan of verlies van de eigen vervoerde zaken, ontstaan tijdens het vervoer, laden en lossen.

- Naar boven


Land- en Werkmateriaalverzekering
Deze verzekering dekt schade aan of met landmaterieel veroorzaakt. Veel verzekeraars maken gebruik van de voorwaarden van de Nederlandse Beurspolis voor Landmaterieel 1991. Deze kent een rubriekenindeling: de rubriek aansprakelijkheid standaard (voldoet niet aan de eisen van de WAM en dekt geen letselschade), de rubriek aansprakelijkheid uitgebreid (voldoet aan de WAM-eisen), de rubriek casco standaard (dekking tegen van buitenkomende onheilen, exclusief eigen gebrek), de rubriek casco uitgebreid (inclusief eigen gebrekschade) en de rubriek schade aan andere zaken van verzekerde (subsidiaire dekking).

Bij werkmaterieel kunt u denken aan graafmachines, laadschoppen, vorkheftrucks, laad- en loskranen, mobiele kranen, hoogwerkers en aannemersmateriaal. Uitgesloten is schade veroorzaakt door catastrofeachtige gebeurtenissen, zoals overstroming, oorlog en atoomkernreacties en schade ontstaan terwijl het verzekerd object voor andere doeleinden werd gebruikt overeengekomen.

Uitgesloten onder de aansprakelijkheidsdekking is aansprakelijkheid voor schade aan de last/lading. Onder de cascodekking is uitgesloten schade door slijtage, onvoldoende onderhoud of zorg van verzekerde, grove schuld en schade uitsluitend aan de luchtbanden.
De premie is een promillage van de huidige nieuwprijs van het object (zowel voor aansprakelijkheid als voor casco). Het promillage is afhankelijk van het soort object en het gebruik. Voor de cascodekking van objecten met een hoge nieuwprijs geldt veelal een eigen risico, evenals voor het aansprakelijkheidsrisico voor schade aan ondergrondse kabels en leidingen. Niet iedere verzekeraar wil het heirisico meeverzekeren en als dit al gebeurt, zijn het eigen risico en de premie behoorlijk hoog.
Ook het diefstalrisico van klein aannemersmateriaal (waar onder minigravers) kan niet zonder meer verzekerd worden. In dergelijke gevallen wordt meestal verlangd dat een aantal preventieve maatregelen wordt genomen.

- Naar boven