Privacy (Financiële Dienstverlening)

Privacyverklaring Financiële Dienstverlening

De VLIEG Advies Groep en haar onderdelen respecteert jouw privacy en doet er alles aan om deze te beschermen. Hieronder lees je hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens.

Wij verwerken deze persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen.

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring kan je lezen hoe jouw financieel adviseur of verzekeringsadviseur van VLIEG omgaat met jouw gegevens.

Jouw persoonsgegevens

Om je goed te kunnen adviseren welke verzekeringen en/of hypothecair krediet bij jouw situatie passen, gaan wij met jou in gesprek. In dit gesprek stellen wij jou verschillende vragen. Deze vragen hebben betrekking op jouw kennis van en ervaring met financiële diensten, jouw financiële situatie, zoals inkomen, uitgaven en vermogen, jouw wensen en behoeftes voor zover relevant voor het financiële advies en jouw bereidheid om bepaalde risico’s zelf te dragen dan wel jouw wens om deze juist af te dekken, bijvoorbeeld door middel van een verzekering.

Wij gaan zorgvuldig met jouw gegevens om

Met de gegevens die wij van jou ontvangen, gaan wij zorgvuldig om. Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om te voorkomen dat onbevoegde derden kennis kunnen nemen van deze gegevens. Ook zijn al onze medewerkers een geheimhoudingsverklaring met ons kantoor aangegaan.

Hoe gebruiken wij de van jouw ontvangen gegevens?

Wij gebruiken de gegevens die wij van je krijgen om een analyse van jouw financiële situatie te maken. Hieruit volgt dan ons advies over welke maatregelen je kunt nemen om de door jou gewenste financiële zekerheid te realiseren. Dat kan betrekking hebben op de opbouw van jouw pensioen, het verzekeren van bepaalde risico’s of het verkrijgen van een financiering.

Zowel in het kader van het opstellen van dit advies als wanneer je ons vraagt onderdelen van dit advies uit te voeren, kan het voorkomen dat wij contact moeten zoeken met verzekeraars, geldverstrekkers, expertisebureaus, arbeidsdeskundigen en anderen die relevant zijn bij de uitvoering van de voor jou te realiseren financiële zekerheid.

Bij verzekeraars en geldverstrekkers gaat het dan om de gegevens die deze instellingen wensen te ontvangen om te kunnen bepalen of en zo ja onder welke condities zij aan jou een offerte willen uitbrengen voor een verzekering of krediet. Bij expertisebureau ’s gaat het om jouw contactgegevens en de gegevens die nodig zijn om de waarde van jouw pand of andere bezittingen te kunnen taxeren. Bij arbeidsdeskundigen gaat het om jouw contactgegevens, zodat de arbeidsdeskundige in het kader van een aanvraag van een arbeidsongeschiktheidsverzekering contact met je kan zoeken.

Wij geven de van jouw ontvangen persoonsgegevens alleen aan derden door in het kader van de door jou aan ons gegeven opdracht om bepaalde werkzaamheden voor u te verrichten. Wij geven alleen de gegevens aan deze derden door voor zover zij deze gegevens ook echt nodig hebben om de door ons gevraagde werkzaamheden voor je uit te voeren.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

Wij bewaren de gegevens niet langer dan dat wij deze nodig hebben voor de werkzaamheden die wij voor u uitvoeren. Uiterlijk vijf jaar nadat de verzekeringen en/of kredieten die wij voor jou tot stand hebben gebracht zijn geëindigd, vernietigen wij de persoonsgegevens die wij van jou in dit kader hebben ontvangen.

Wat zijn jouw rechten?

Jij bent onze klant. Dus je heeft het recht om te bepalen welke gegevens wij van jou wij wel of niet ontvangen. Maar daarnaast heb je nog andere rechten. Wij vatten deze hieronder samen.

a) je mag ons altijd een overzicht vragen van de persoonsgegevens die wij van jou hebben. Dit
overzicht verstrekken wij je kosteloos.

b) Indien je meent, dat wij bepaalde gegevens over jou onjuist in onze administratie hebben
verwerkt, dan kan je om correctie vragen. Wij stellen dit zeer op prijs, omdat wij uiteraard
alleen ons werk goed kunnen doen, wanneer de gegevens waarmee wij voor jou werken
correct zijn.

c) Indien je niet langer wilt dat wij bepaalde gegevens in onze administratie hebben
geregistreerd, dan kan je ons verzoeken deze gegevens te verwijderen. Uiteraard voldoen
wij in dat geval aan jouw verzoek.

d) Wij hebben hierboven aangegeven op welke wijze wij de van jouw ontvangen gegevens
gebruiken. Mocht je op enig moment dit gebruik willen beperken, bijvoorbeeld dat wij
bepaalde gegevens niet aan een bepaalde organisatie mogen doorgeven, dan kan je ons dit
laten weten. Ook aan dit verzoek zullen wij dan uiteraard voldoen.

e) Indien je dat wenst, kan je ons vragen jouw gegevens door te zenden aan een derde.
Bijvoorbeeld jouw accountant, advocaat of bank. Na ontvangst van jouw verzoek zullen wij zo
spoedig mogelijk jouw verzoek uitvoeren.

f) Indien wij van derden persoonlijke informatie van je ontvangen, bijvoorbeeld van jouw
verzekeraar, accountant, bank of andere financieel adviseurs dan informeren wij je over de
bron waaruit wij deze informatie hebben ontvangen.

Wat is de situatie indien je ons bepaalde informatie niet geeft of ons beperkt in het gebruik?
Het opstellen van een goed financieel advies kan je vergelijken met het maken van een puzzel. Er zijn vele, afzonderlijke stukjes die bij het begin van onze werkzaamheden allemaal door elkaar liggen. Hebben wij alle stukjes tot onze beschikking, dan slagen wij er bijna altijd in om de puzzel op te lossen en je een compleet beeld te schetsen.

Maar wanneer je ons bepaalde informatie niet wenst te verstrekken of ons beperkingen oplegt in het gebruik hiervan, dan missen wij een of meerdere “stukjes” van de puzzel. Soms is dat niet onoverkomelijk om je toch een bepaald eindplaatje te kunnen schetsen. Wij zullen je er dan wel op wijzen, dat in dit advies bepaalde gaten kunnen zitten omdat wij niet over alle informatie konden beschikken en wat de consequenties hiervan voor je kunnen zijn.

Missen wij te veel informatie, dan kunnen wij geen verantwoord advies opstellen en zullen wij je informeren dat wij onze werkzaamheden voor je niet kunnen uitvoeren.

Heb je vragen of klachten?

Zoals hierboven aangegeven, proberen wij zo zorgvuldig mogelijk met jouw persoonsgegevens om te gaan. Heb je vragen over de wijze waarop binnen ons kantoor wordt omgegaan met jouw persoonsgegevens? Aarzel dan niet en neem hierover contact met ons op. Wij zullen dan ons best doen om deze vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.

Indien je klachten hebt over de wijze waarop ons kantoor met jouw persoonsgeven is omgegaan, dan spreken wij de wens uit dat je hierover contact opneemt met de directie van VLIEG. Wij beloven je dat deze klacht onze aandacht krijgt.

Mocht je toch van mening blijven, dat wij niet zorgvuldig genoeg met jouw persoonsgegevens zijn omgegaan, dan kan je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Uitgelicht

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws over makelaardij, hypotheken en verzekeringen!